Nelly ser det både som en mulighet og en forpliktelse å handle bærekraftig fra et økonomisk, sosialt og miljømessig perspektiv. Vi som selskap ønsker å ta vårt ansvar gjennom bærekraftsarbeid som dekker hele kjeden, inkludert ansvaret for kundene. Dette gjør vi blant annet ved å jobbe i henhold til aksepterte retningslinjer på feltet, FNs veiledende prinsipper for bedrifter og menneskerettigheter og ved å håndtere motebransjens utfordringer for å bidra til en positiv påvirkning i verdikjeden. En mer rettferdig moteindustri er en viktig del av Nellys bærekraftsarbeid. For å møte utfordringene i motebransjen, er vi kontinuerlig på jakt etter relevante samarbeidspartnere. Vi jobber også med å kontinuerlig forbedre arbeidet med egne ansatte.

Ansvarlig leverandørkjede

Som et selskap i klesbransjen med en verdikjede som inkluderer et stort antall merker, leverandører og fabrikker, har vi vurdert at vår største risiko for negativ påvirkning er i leverandørkjeden. Nelly ønsker å jobbe med leverandører som i likhet med oss ​​ivaretar menneskerettigheter og gode arbeidsforhold, og derfor fokuserer vi først og fremst på å jobbe med risikovurdering, krav, revisjoner og tiltak knyttet til leverandørnivå.

Risikoanalyse og evaluering før kontrahering av nye leverandører

Før nye kontrakter inngås med leverandører for egne merkevarer, gjennomføres en risikovurdering vedrørende menneskerettigheter, som inkluderer innhenting av informasjon fra leverandøren, gjennomgang av tidligere revisjonsresultater og handlingsplaner og, om mulig, stedsbesøk. Etter denne risikoanalysen utarbeides en eventuell handlingsplan ved oppstart av samarbeid. For at leverandøren skal godkjennes må handlingsplanen håndteres innenfor fastsatt tidsperiode. Dersom en leverandør ikke er villig til å følge FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og ikke er villig til å arbeide for kontinuerlig forbedring, vil det ikke bli igangsatt noe samarbeid.

Krav til respekt for menneskerettigheter i vilkår og betingelser for leverandører

Nelly har vært medlem av Amfori siden 2018. Alle leverandører for Nellys egne varemerker, som står for omtrent 40 % av Nellys salg, har signert Amfori BSCIs etiske retningslinjer og er forpliktet til å følge retningslinjene i sin virksomhet og spre den til deres underleverandører ved oppstart av samarbeid. Koden er basert på internasjonalt anerkjente konvensjoner, erklæringer og retningslinjer og inneholder forbud mot barne- og tvangsarbeid, samt regulerer spørsmål som rettferdig lønn og arbeidstid, rett til fagforeningsforhandlinger og helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Ta en titt på koden her

For eksterne merkevarer er krav til menneskerettigheter og rettferdige arbeidsforhold sikret gjennom klausuler i våre innkjøpsavtaler.

Oppfølging av samfunnsansvar på leverandørnivå og håndtering av avvik

For å håndtere risiko i leverandørkjeden, og for å sikre at kravene i Code of Conduct overholdes, gjennomføres gjennomganger av våre leverandørers virksomhet ved hjelp av tredjepartspartnere som Amfori og Sedex. Våre egne merkevarer produseres av 24 leverandører som igjen bruker 43 produksjonsenheter (Tier 1-fabrikker). Av disse er det 41 fabrikker i risikolandene Kina, Tyrkia, India og Marokko og 2 i England, klassifisert som et lavrisikoland av Amfori. Alle leverandører i risikoland gjennomgås jevnlig med mål om at alle førstegangsleverandører i risikoland skal ha et gyldig revisjonsresultat i 2022. Revisjonene skjer årlig eller annethvert år avhengig av revisjonsresultater, hvor resultater C- Akseptabelt gjennomgås årlig og B-God og A- Veldig bra hvert annet år. Les mer om revisjonsresultater nedenfor.

Revisjoner identifiserer avvik fra kravene i etiske retningslinjer. Ved oppdagelse av alvorlige avvik, såkalt Zero Tolerance, iverksettes det umiddelbart tiltak i form av en trepartssamtale initiert av Amfori og innkjøpsselskapet sammen med produsenten. Formålet med møtet er å beskytte den ansatte og lage en rask handlingsplan for forbedring. Eksempler på nulltoleranseavvik er tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, vold, overgrep eller bestikkelser. Det ble ikke identifisert nulltoleranseavvik i tilsynene i 2021.

Amfori BSCI-inspeksjoner vurderes på en skala fra A (høyest) til E (lavest). Alle produsenter forventes å jobbe med kontinuerlig forbedring. Ved resultat C eller dårligere utarbeides det en handlingsplan for avvik som er identifisert. Hensikten med handlingsplanen er å finne årsaken til avviket og identifisere tiltak eller opplæringsinnsatser som kan føre til forbedring. I 2021 ble 84 % av Nellys leverandører undersøkt for egne varemerker og de fleste manglene ble funnet innenfor områdene Anstendige arbeidsforhold, som kan bety for lange arbeidsdager eller for mye overtid, og Helse og sikkerhet, som kan omfatte manglende brannsikkerhet eller mangel på verneutstyr. Det er først og fremst på disse områdene at Nelly prioriterer å drive forbedringer.

Revisjonsresultat 2021:

A – Veldig bra: 7%

B – Bra: 13%

C – Akseptabelt: 77%

D – Utilstrekkelig: 3%

E – Uakseptabelt: 0%

Samarbeid for bedre vilkår i leverandørkjeden

Vi samarbeider med Better cotton, Textlile Exchange, the International Accord og Amfori i arbeidet med menneskerettigheter. Les mer om våre samarbeid her

Åpenhet

Vi er overbevist om at åpenhet i leverandørkjeden bidrar til en mer bærekraftig fremtid. Nelly eier ingen av sine egne fabrikker, men har ansvar for å kontrollere arbeidsforholdene og vi krever tiltak dersom vi oppdager mangler. Sammen med våre leverandører skaper vi forbedringer gjennom motivasjon, opplæring og oppfølging.

Hvert år publiserer vi en liste over produksjonsenheter (Tier 1-fabrikker) som brukes for våre egne merkevarer. For ytterligere å øke transparensen mot kundene er det jobbet med å registrere fabrikken per innkjøpsordre for å kunne publisere en produksjonsenhet på et produkt for egne merker i 2022.

Se fabrikkslisten for Nellys egenproduksjon her

Medarbeidere

Nellys respekt og arbeid for menneskerettigheter og skikkelige arbeidsvilkår omfatter selvfølgelig også den direkte virksomheten med Nellys medarbeidere.

Vi jobber for å opprettholde en sunn arbeidsplass gjennom systematisk arbeidsmiljøarbeid fremmet av omsorg og sunne verdier. For å sikre at vi driver virksomheten vår med felles verdier og etisk grunnlag, har vi en Code of Conduct som alle ansatte må ta del i som en del av introduksjonen til Nelly. Prosesser for medarbeidersamtaler, målstyring og oppfølging av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet er godt etablert og drives systematisk av People-organisasjonen og gjennomføres av ledere i organisasjonen. Hele bedriften er omfattet av tariffavtaler.

For å sikre et godt internt miljø har Nelly en varslerpolicy for å få ansatte og forretningspartnere til å føle seg trygge ved å rapportere uregelmessigheter. Varsling forventes av ansatte ved behov. Melding om mistanker kan skje anonymt og opplysningene skal undersøkes. I 2021 hadde Nelly ingen rapporter om uregelmessigheter.

Nelly har en policy og handlingsplan for likestilling og mangfold som utfyller retningslinjene. Det er også en arbeidsmiljøpolicy samt en policy og handlingsplan for krenkende diskriminering og trakassering. Disse retningslinjene er viktige i arbeidet mot sosial uhelse og er tilgjengelig på selskapets intranett. Alle ansatte skal ta del i disse som en del av sin introduksjon.

Hver uke gjennomføres det digitale medarbeiderundersøkelser for å måle temperaturen i saker som påvirker arbeidsmiljøet og for å kunne sette inn tiltak raskt. Her er det for eksempel mulighet for å varsle om krenkende forskjellsbehandling eller trakassering.

Arbeidsplassene på Nelly er designet for å være ergonomisk tilpasset den enkelte ansattes behov. For eksempel kan skjermer og arbeidsstasjoner justeres ut fra den ansattes høyde.